inizio pagina

Progettu "Faiddhèmu cun tuttu lu mundu - Faeddamus cun totu su mundu"

 

IT:  A Loiri Porto San Paolo riapre lo Sportello Linguistico Gallurese “Progettu "Faiddhèmu cun tuttu lu mundu - Faeddamus cun totu su mundu"”. Il progetto, presentato dall’Unione Riviera di Gallura insieme ai Comuni che ne fanno parte, è interamente finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, mediante la L 482/99 e la L.R. 22/2018 con l’obiettivo di promuovere il bilinguismo nelle zone dove sono presenti lingue minoritarie.

Il progetto gestito dall’Istituto Chircas” sarà attivo sino al 30 Aprile.

Lo sportello linguistico Gallurese vanta la presenza di Operatori preparati ed esperti che hanno il compito di tradurre atti amministrativi, comunicazioni ed eventi a tema. Gli incaricati restano a disposizione dell’utenza per consigli, suggerimenti bibliografici, storici e grammaticali, lavori di ricerca e divulgazione, anche in collaborazione con Associazioni locali e strutture scolastiche.

L’Amministrazione Comunale di Loiri Porto San Paolo ha accolto l’iniziativa con grande entusiasmo, nella certezza che si tratti di un importante occasione per valorizzare e diffondere le nostre minoranze linguistiche, anche tra i giovani, i residenti e non.

GADDHURÉSU:  RiÀbbri in Lóiri Pòltu Santu Pàulu l’Uffìciu di la Linga Gaddhurésa “Progettu "Faiddhèmu cun tuttu lu mundu - Faeddamus cun totu su mundu"”. Lu progèttu, prisintàtu da l’Unioni di li Cumuni “Custéra di Gaddhura” insèmbi a li cumuni chi ni facini palti, è tuttucantu finanziatu da la regioni Autonoma di la Saldìgna, pal mèzu di la Legghji innùmmaru 482 di lu 1999 e la Legghji Regionali innùmmaru 22 di lu 2018 cun lu scòppu di prummuì lu bilinghismu illi lóchi undi s’agàttani linghi minoritari.

Lu progettu, sigùtu da l’Istitutu Chircas” sarà attivu finza a la dì 30 d’abbrìli.

L’Uffìciu di la Linga Gaddhurésa vanta la presenza di Operadóri pripparàti e spèlti chi àni lu ‘ngarrigu di traducì atti amministrativi, cumunicaziòni e eventi a tema. L’ingarrigàti sò a dispusiziòni di la ghjenti pa’ cunsìddhi, sugghjirimènti bibliografichi, storichi e grammaticali, trabaddhi di cilca e palisùgnu, ancóra in collaboraziòni cun Associaziòni di lu lócu e scóli.

L’Amministraziòni Cumunali di Lóiri Pòltu Santu Pàulu à présu la pinsàta cun brìu abbeddhu, cunvinti chi sia una beddha cugnuntùra pa’ dà valóri e palisà li nòstri minoranzi linghistichi, ancóra in mezu a li ciòani, li chi stani in paési e li di fóra.

 

 

Video